Privacyverklaring

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Als hierna wordt gesproken over “klanten”, dan wordt hiermee de exploitant van de website bedoeld – ook in het impressum aangeduid als “Verantwoordelijke uitgever”.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Uw IP-adres wordt door onze servers opgeslagen voor maximaal 24 maanden. Dit wordt gedaan om veiligheidsredenen (de firewall software “Fail2Ban” gebruikt dit om aanvallen op onze serversystemen betrouwbaar af te weren). Na maximaal 24 maanden (of een schriftelijk verzoek daartoe) zullen de IP’s dienovereenkomstig worden verwijderd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid onder het kopje “Modules en analyse-instrumenten van derden”.

U kunt deze analyse tegenspreken. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

BV Experience Factory Eupen
Industriestrasse 37
4700 Eupen
België
+32 87 31323

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de staat waar de klant gevestigd is.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 liter. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

Browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
Verwijzer URL
Hostnaam van de toegang tot de computer
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze site maakt gebruik van links naar de betreffende netwerken die voldoen aan de regels voor gegevensbescherming. Deze eenvoudige links geven geen gegevens door zonder uw toestemming. Deze tool legt alleen direct contact tussen netwerken en gebruikers als de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de beheerders van deze platforms. Als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen op Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij deze verzendt.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site in sociale netwerken delen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, zonder dat de netwerkexploitanten volledige surfprofielen aanmaken.

Analyse-instrumenten en reclame

Analyse / webstatistieken

Voor de optimalisatie van onze internetpagina’s wordt het web tracking tool “Matomo” (voorheen: “Piwik”) gebruikt. De IP-adressen worden onmiddellijk geanonimiseerd door Matomo, wat betekent dat het niet mogelijk is om bezoekers te identificeren. De anonieme statistische gegevens worden gescheiden van de eventueel door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon.

U kunt bezwaar maken tegen de tracking door te klikken op de volgende link.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

orderverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van ordergegevens en hebben de strenge eisen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten op te stellen die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens” in het algemeen verbieden.

Plugins en gereedschappen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina van Google. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit zal de YouTube-server vertellen welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube in staat stellen je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Wij gebruiken voor de integratie van video’s onder andere de leverancier Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC, met het hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011.
Op sommige van onze internetpagina’s gebruiken we plugins van de provider Vimeo. Als u de internetpagina’s van onze internetpresentatie met een dergelijke plug-in belt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Op deze manier wordt de Vimeo-server geïnformeerd welke van onze internetpagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, zal Vimeo deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

Meer informatie over de gegevensverwerking en het privacybeleid van Vimeo is te vinden op https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Omdat de webfonts lokaal geïntegreerd zijn, is er geen oproep naar Google nodig – er worden dus geen gegevens uitgewisseld om het lokaal geïnstalleerde Google-lettertype weer te geven. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Open WhatsApp
Contacteer ons 😉!
Scan de code
Hallo, hoe kan ik u helpen? Een medewerker zal binnenkort contact met u opnemen.